Polityka prywatności

1. Wstęp

Poniższe informacje mają na celu przedstawienie Użytkownikowi będącemu „podmiotem danych” ogólnego zarysu przetwarzania przez nas dotyczących go danych osobowych oraz jego praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszych witryn internetowych bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak Użytkownik chce skorzystać ze szczególnych usług naszej firmy za pośrednictwem witryny internetowej, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych i brak jest podstaw prawnych do takiego przetwarzania, z reguły pozyskujemy w tym celu zgodę Użytkownika.

 

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi firmę „Hase Kaminofenbau GmbH”. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Użytkownika o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Niemniej jednak w przypadku przesyłania danych przez internet zawsze należy liczyć się z lukami w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego względu Użytkownik może również przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

 

Także Użytkownik może podjąć łatwe do wdrożenia środki w celu ochrony swoich danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W związku z tym chcielibyśmy przekazać kilka informacji na temat bezpiecznego przetwarzania danych: 

 • Należy chronić swoje konto (login, konto użytkownika lub klienta) i system IT (komputer, laptop, tablet lub urządzenie mobilne) za pomocą silnych haseł.
 • Tylko Użytkownik powinien mieć dostęp do haseł.
 • Należy upewnić się, że każde z haseł jest używane tylko do jednego konta (loginu, konta użytkownika lub klienta).
 • Nie należy używać tego samego hasła do różnych witryn internetowych, aplikacji lub usług online.
 • W szczególności w przypadku korzystania z publicznie dostępnych systemów informatycznych lub systemów informatycznych współdzielonych z innymi osobami obowiązują następujące zasady: po każdym zalogowaniu się w witrynie internetowej, aplikacji lub usłudze online należy bezwzględnie się wylogować.

 

Hasła powinny składać się z co najmniej 12 znaków i należy je wybierać w taki sposób, aby nie można ich było łatwo odgadnąć. W związku z tym nie należy używać popularnych słów z życia codziennego, własnego imienia lub imion krewnych, lecz wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych.


2. Administrator danych

Administratorem w rozumieniu RODO jest:

HASE Kaminofenbau GmbH
Christian Krebs
Niederkircher Straße 14
54294 Trier
Niemcy

Przedstawiciel administratora: patrz sekcja 3


3. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160 
80339 Munich
E-Mail: datenschutz@hase.de

W sprawie wszelkich pytań i sugestii dotyczących ochrony danych można skontaktować się w dowolnym momencie i bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 


4. Definicje

Polityka prywatności opiera się na terminologii stosowanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być zrozumiała i czytelna zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić terminy, którymi się posługujemy.

 

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 

1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych identyfikacyjnych, np. imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Podmiot danych

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (naszą firmę).

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany albo niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

6. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

7. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

8. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy, instytucję lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Za odbiorców nie uważa się jednak organów władzy, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z określonymi uprawnieniami dochodzeniowymi na mocy prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego.

9. Osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, jednostkę organizacyjną lub inną osobę niebędącą podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim nadzorem administratora lub podmiotu przetwarzającego.

10. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne i świadome oświadczenie woli podmiotu danych w formie deklaracji lub innego jednoznacznego aktu o charakterze potwierdzającym, poprzez które podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.


5. Podstawa prawna przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w związku z § 25 ust. 1 niem. ustawy o telemediach – TTDSG) podstawą przetwarzania danych w naszej firmie jest zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, jak ma to miejsce na przykład w przypadku czynności przetwarzania niezbędnych dla realizacji dostawy towarów lub świadczenia innej usługi bądź świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. 1 lit. b RODO. To samo ma zastosowanie do przetwarzania niezbędnego do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

 

Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi wynikającemu z przepisów prawa, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce np. w razie wypadku osoby odwiedzającej nasz zakład, którego skutkiem byłaby konieczność przekazania jej imienia i nazwiska, wieku, danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego lub innych istotnych informacji lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 

Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają charakteru nadrzędnego. Takie operacje są dopuszczalne w szczególności z uwagi na fakt, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał on, że można założyć istnienie prawnie uzasadnionego interesu, jeśli Użytkownik jest klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

Nasza oferta skierowana jest w zasadzie do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów. Nie prosimy dzieci i młodzieży o podanie danych osobowych, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.


6. Technologia

6.1 Szyfrowanie SSL/TLS

W tej witrynie stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji treści poufnych, np. zamówień, danych logowania lub próśb o kontakt, które Użytkownik wysyła do nas jako administratora. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zawiera „https://” zamiast „http://” oraz symbol kłódki.

 

Korzystamy z tej technologii, aby chronić przesyłane dane.

 

6.2 Gromadzenie danych podczas wizyty w witrynie internetowej

Jeśli użytkownik korzysta z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestruje się lub w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer (w tzw. „plikach dziennika serwera”). W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji poufnych treści np. zamówień, danych logowania lub próśb o kontakt, które Użytkownik wysyła do nas jako operatora, ta witryna korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być:

 

1. rodzaje i wersje używanych przeglądarek;

2. system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy;

3. strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej witryny (tzw. referrer);

4. podstrony internetowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu dostępu w naszej witrynie internetowej;

5. data i godzina dostępu do witryny;

6. skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP) oraz;

7. dostawca usług internetowych systemu dostępowego.

 

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby Użytkownika. Informacje te są raczej potrzebne:

 

1. w celu prawidłowego dostarczania zawartości naszej witryny internetowej;

2. w celu optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej i związanych z nią reklam;

3. dla zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej witryny internetowej;

4. przekazywania organom ścigania informacji niezbędnych dla organów ścigania w przypadku cyberataku.

 

Z tego względu zebrane dane i informacje wykorzystamy z jednej strony do analizy statystycznej, a z drugiej strony do oceny w celu wzmocnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby docelowo zagwarantować optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

 

6.3 Hosting w firmie Hetzner

Hosting naszej witryny internetowej zapewnia firma Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (zwana dalej Hetzner).

 

Podczas odwiedzin naszej witryny internetowej dane osobowe użytkownika (np. adresy IP w plikach dziennika) są przetwarzane przez serwery firmy Hetzner.

 

Podstawą korzystania z usług firmy Hetzner jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym prezentowaniu i udostępnianiu naszej witryny internetowej oraz zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

 

Zawarliśmy z firmą Hetzner umowę o przetwarzaniu zamówień (AVV) zgodnie z art. 28 RODO. Jest to umowa wymagana przepisami o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Hetzner przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych firmy Hetzner można znaleźć pod adresem: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz

 

 


7. Pliki cookie

7.1 Ogólne informacje o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki tworzone automatycznie przez przeglądarkę i przechowywane w systemie informatycznym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym urządzeniu) podczas odwiedzania witryny.

 

Pliki cookie zawierają informacje, które w każdym przypadku zależą od używanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości Użytkownika.

 

Zastosowanie plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby określić, czy użytkownik odwiedził już poszczególne podstrony naszej witryny internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

 

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji wygody użytkowania, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Podczas ponownej wizyty w naszej witrynie w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznamy, czy Użytkownik odwiedził już naszą witrynę oraz jakich wpisów i ustawień dokonał, dzięki czemu nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.

 

Z drugiej strony używamy plików cookie do celów statystycznego monitorowania korzystania z naszej witryny internetowej oraz do oceny i optymalizacji naszej oferty skierowanej do użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne potwierdzenie, czy użytkownik odwiedził już naszą witrynę, podczas ponownych odwiedzin. Tak ustawione pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Informacje o okresach przechowywania plików cookie można znaleźć w ustawieniach użytego narzędzia do wyrażania zgody.

 

7.2 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej, są zatem niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

W przypadku wszystkich innych plików cookie Użytkownik musi wyrazić na to zgodę przy użyciu banera zgody na pliki cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

7.3 Usercentrics (narzędzie do zarządzania zgodami)

Korzystamy z narzędzia do zarządzania zgodami „Usercentrics” firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Niemcy. Usługa ta pozwala nam pozyskiwać zgodę użytkowników witryny internetowej na przetwarzanie danych i zarządzać nią.

 

Usercentrics gromadzi dane generowane przez użytkowników końcowych, którzy korzystają z naszej witryny internetowej. Gdy użytkownik końcowy wyrazi zgodę, Usercentrics automatycznie rejestruje:

 

 • informacje o przeglądarce;
 • datę i godzinę dostępu;
 • informacje o urządzeniu;
 • adres URL odwiedzonej strony;
 • położenie geograficzne;
 • ścieżkę dostępu do witryny internetowej;
 • status zgody użytkownika końcowego, który służy jako dowód zgody.

Status zgody jest również przechowywany w przeglądarce użytkownika końcowego, dzięki czemu witryna może automatycznie odczytywać zgodę użytkownika końcowego i przestrzegać jej przy wszystkich kolejnych żądaniach wyświetlenia witryny i przyszłych sesjach użytkownika końcowego przez okres do 12 miesięcy. Dane dotyczące zgody (zgoda i odwołanie zgody) są przechowywane przez trzy lata. Okres przechowywania odpowiada zwykłemu okresowi przedawnienia zgodnie z § 195 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Następnie dane zostaną niezwłocznie usunięte lub przekazane osobie odpowiedzialnej w formie eksportu danych na jej żądanie.

 

Bez opisanych mechanizmów przetwarzania nie gwarantujemy prawidłowego działania witryny internetowej. Dopóki istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody użytkownika na określone operacje przetwarzania danych, użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu (art. 7 ust. 1, 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO).

 

Usercentrics jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i pełni funkcję podmiotu przetwarzającego na nasze zlecenie.

 

Szczegółowe informacje na temat korzystania z Usercentrics można znaleźć pod adresem: https://usercentrics.com/privacy-policy/.


8. Zawartość naszej witryny internetowej

8.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania zamówień

Zgromadzone przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach umowy, o ile jest to konieczne do dostawy towarów. Dane dotyczące płatności przekazujemy upoważnionej instytucji kredytowej w ramach przetwarzania płatności, o ile jest to konieczne do przetwarzania płatności. Jeśli korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie informujemy o tym poniżej. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

8.2 Przetwarzanie danych w celu weryfikacji tożsamości

W razie potrzeby weryfikujemy tożsamość użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, opierając się na informacjach uzyskanych od usługodawców. Uprawnienie do tego wynika z ochrony tożsamości Użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa podejmowanym wobec nas. Informacja o okolicznościach i wyniku naszego zapytania zostanie zapisana na koncie klienta lub koncie gościa na czas trwania stosunku umownego.

 

8.3 Kontakt / Formularz kontaktowy

Dane osobowe są gromadzone przy okazji nawiązywania kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Informacje na temat zakresu danych gromadzonych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego można znaleźć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem podjęcia kontaktu jest zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu wniosku użytkownika, jeśli okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, a usunięcie danych nie jest sprzeczne z obowiązkiem przechowywania danych wynikającym z przepisów prawa.

 

8.4 Zarządzanie podaniami o pracę / giełda pracy

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy kandydat składa do nas odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na witrynie internetowej. W przypadku zawarcia przez nas umowy o pracę lub świadczenie usług z kandydatem przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli nie zawrzemy umowy z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że żaden inny uzasadniony interes z naszej strony nie stoi na przeszkodzie usunięciu. Uzasadnionym interesem w tym sensie może być np. obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy niemieckiej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 88 RODO w związku z. § 26 ust. 1 niem. federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

 


9. Nasza aktywność w sieciach społecznościowych

W celu umożliwienia nam komunikowania się z użytkownikami w sieciach społecznościowych i informowania ich o naszych usługach, prowadzimy tam własne strony. W przypadku odwiedzin jednej z naszych stron w mediach społecznościowych, wspólnie z operatorem danej platformy mediów społecznościowych ponosimy odpowiedzialność za wykonywane w związku z tym operacje przetwarzania danych w rozumieniu art. 26 RODO.

 

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, a jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez odpowiednich dostawców.

W związku z tym dla zachowania ostrożności zwracamy uwagę, że Państwa dane mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z nich może zatem wiązać się z ryzykiem związanym z ochroną danych, ponieważ ochrona praw np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. może być trudniejsza, a przetwarzanie w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców, na co nie mamy wpływu. Jeśli profile użytkowania są tworzone przez dostawcę, często używane są pliki cookie lub do konta użytkownika w sieciach społecznościowych przypisywane są zachowania związane z użytkowaniem.

 

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu i uzasadnionego interesu danego dostawcy, aby umożliwić szybką komunikację z Użytkownikiem lub informowanie go o naszych usługach. Jeśli wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez odpowiednich dostawców, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 RODO.

 

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, zwracamy uwagę, że swoich praw (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) należy dochodzić bezpośrednio u danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w sieciach społecznościowych zamieściliśmy poniżej wraz z informacjami o odpowiednich dostawcach sieci społecznościowych, z których korzystamy:

 

9.1 Facebook

Podmiot (współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności:

https://www.facebook.com/about/privacy

 

9.2 LinkedIn

Podmiot (współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9.3 YouTube

Podmiot (współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

 

Polityka prywatności:

https://policies.google.com/privacy

 


10. Wtyczki mediów społecznościowych

10.1 Wtyczka YouTube

W witrynie tej zintegrowaliśmy komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp zarówno do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów czy filmów wykonanych przez samych użytkowników.

 

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Przy okazji każdorazowego wywołania jednej z obsługiwanych przez nas witryn, z którą zintegrowany jest komponent YouTube (wtyczka YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym Użytkownika jest automatycznie wzywana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z serwisu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza Użytkownik.

 

Jeżeli Użytkownik jest przy tym zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza przy każdym wywołaniu naszej witryny i przez cały czas pobytu w naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube Użytkownika.

 

YouTube i Google zawsze otrzymują informację za pośrednictwem komponentu YouTube, że Użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeżeli Użytkownik jest zalogowany na YouTube w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą witrynę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy Użytkownik kliknie komponent YouTube, czy nie. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą witrynę internetową.

 

Korzystanie z komponentu YouTube ma na celu zapewnienie wygodnego i łatwego korzystania z naszej witryny. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisków mediów społecznościowych odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube, które są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.


11. Analiza sieciowa

11.1 Piksel meta (dawniej Facebook Pixel)

Ta witryna korzysta z „piksela Facebooka” firmy Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Meta”). Jeśli udzielono wyraźnej zgody, może on śledzić zachowanie użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Ta metoda służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

 

Gromadzone dane są dla nas anonimowe i dlatego nie pozwalają nam wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez firmę Meta, tak aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a firma Meta mogła wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/). Firma Meta i jej partnerzy mogą w ten sposób umieszczać reklamy na Facebooku i poza tym serwisem. Co więcej, w tym celu na komputerze Użytkownika może zostać zapisany plik cookie.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

11.2 Google Analytics 4 (GA4)

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics 4 (GA4), usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

 

W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt „Pliki cookie”). Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej mogą obejmować:

 

 • krótkotrwałe zarejestrowanie adresu IP bez trwałego przechowywania;
 • dane dotyczące lokalizacji;
 • rodzaj/wersję przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona);
 • godzina wysłania żądania do serwera.

Pseudonimizowane dane mogą być przekazywane z Google na serwer w USA i tam przechowywane.

 

Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu w celu badania rynku oraz projektowania tej witryny pod kątem zapotrzebowania. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowaną spółką amerykańską zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z GA4 można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=pl.

 

11.3 Google Analytics Universal

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/pl/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt „Pliki cookie”). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny, np.

 

1. rodzaj/wersja przeglądarki;

2. używany system operacyjny;

3. adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona);

4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP);

5. godzina wysłania żądania do serwera

 

są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu w celu badania rynku oraz projektowania tej witryny pod kątem zapotrzebowania. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, dzięki czemu przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

 

Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Można zapobiec wysyłaniu danych przez pliki cookies i odnoszących się do wykorzystywania strony (włączając adres IP) i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki i jej instalację (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowaną spółką amerykańską zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Polityka prywatności Google Analytics jest dostępna pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

11.4 Remarketing Google Analytics

W witrynie tej zintegrowaliśmy usługi remarketingowe Google. Firmą świadczącą usługi Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja z Google Remarketing umożliwia więc firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a w konsekwencji wyświetlanie internautom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.

 

Celem Remarketingu Google jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub zlecanie ich wyświetlania na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników internetu.

 

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Plik cookie umożliwia Google rozpoznanie osób odwiedzających naszą witrynę internetową, gdy odwiedzają one następnie strony internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie jest rozpoznawana przez Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie podczas surfowania, które to dane Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

 

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. odwiedzane strony internetowe. Podczas każdorazowych odwiedzin naszej witryny internetowej dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowaną spółką amerykańską zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Polityka prywatności Google Analytics Remarketing jest dostępna pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

 


12. Reklama

12.1 Reklamy Google ze śledzeniem konwersji

W witrynie tej zintegrowaliśmy Google Ads. Firmą świadczącą usługi Google Ads jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ads to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google Ads umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik znajdzie w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do stron tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

 

Celem Google Ads jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam istotnych z punktu widzenia zainteresowań na stronach internetowych innych firm i w wynikach wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklam innych firm w naszej witrynie internetowej.

 

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google umieści w Twoim systemie informatycznym tak zwany plik cookie konwersji. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji użytkownika. Jeśli plik cookie nie stracił jeszcze ważności, plik konwersji służy do śledzenia, czy w naszej witrynie internetowej zostały wywołane określone podstrony, np. koszyk w systemie sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy użytkownik, który wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, zrealizował sprzedaż, tzn. zakończył lub anulował zakup.

 

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do sporządzania statystyk odwiedzin naszej witryny internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia łącznej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam Ads, tzn. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy Ads oraz do optymalizacji naszych reklam Ads na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

Za pomocą plików cookie konwersji zapisywane są dane osobowe, np. odwiedzane strony internetowe. Przy każdej wizycie w naszej witrynie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Użytkownik są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowaną spółką amerykańską zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Z polityką prywatności i innymi informacjami Google AdSense można zapoznać się pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


13. Wtyczki i inne usługi

13.1 Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google (API). Firmą obsługującą Mapy Google jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnego przedstawiania informacji geograficznych. Za pomocą tej usługi można np. wskazać naszą lokalizację i ułatwić ewentualną podróż.

 

Już podczas wywoływania podstron, z którymi zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, pod warunkiem wyrażenia na to zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dodatkowo, Mapy Google pobierają czcionki Google Web Fonts. Dostawcą Google WebFonts jest również Google Ireland Limited. Po wejściu na stronę, która zawiera Mapy Google, przeglądarka ładuje czcionki internetowe wymagane do wyświetlenia Map Google do pamięci podręcznej przeglądarki. Również i w tym celu przeglądarka, z której korzysta Użytkownik, nawiązuje połączenie z serwerami Google. Na tej podstawie Google uzyskuje informacje, że nasza witryna została otwarta z adresu IP Użytkownika. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google, dane Użytkownika zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeżeli Użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem Google, musi wylogować się ze swojego konta Google. Google przechowuje dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i dokonuje ich analizy. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z Google.

 

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w kontekście korzystania z Map Google, ma również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Map Google poprzez wyłączenie obsługi skryptów JavaScript w swojej przeglądarce. Uniemożliwia to korzystanie z Map Google, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Warunki korzystania z usługi Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatkowe warunki korzystania z Map Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowaną spółką amerykańską zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Polityka prywatności Map Google jest dostępna pod adresem: („Polityka prywatności Google”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13.2 Google Tag Manager

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Tag Manager. Firmą obsługującą Google Tag Manager jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Za pomocą tego narzędzia „tagi stron internetowych” (czyli słowa kluczowe, które są zintegrowane z elementami HTML) mogą być implementowane i zarządzane za pomocą interfejsu. Korzystając z usługi Google Tag Manager, możemy automatycznie śledzić, który przycisk, łącze lub spersonalizowany obraz kliknął Użytkownik, a następnie rejestrować, które treści na naszej witryny internetowej są dla Użytkownika szczególnie interesujące.

 

Narzędzie wyzwala również inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli Użytkownik dezaktywował tę opcję na poziomie domeny lub plików cookie, będzie ona obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w usłudze Google Tag Manager.

 

Te czynności przetwarzania są wykonywane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowaną spółką amerykańską zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. To jest decyzja o stosowności zgodnie z art. 45 RODO, tak aby przekazanie danych osobowych mogło nastąpić również bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Więcej informacji na temat Google Tag Manager i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

 

 


14. Prawa przysługujące Użytkownikowi jako podmiotowi danych

14.1 Prawo do potwierdzenia

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane.

 

14.2 Prawo do informacji, art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji na temat gromadzonych na jego temat danych osobowych, a także kopii tych danych na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

14.3 Prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

14.4 Usunięcie, art. 17 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, pod warunkiem, że zachodzi jedna z przesłanek przewidzianych przez prawo i o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

 

14.5 Ograniczenie przetwarzania, art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniona jest jedna z przesłanek przewidzianych przepisami prawa.

 

14.6 Przenoszenie danych, art. 20 RODO

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy wg. 1 lit. b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach egzekwowania powierzonych nam zadań publicznych.

 

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO podmiot danych ma prawo zażądać bezpośredniego transferu danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

 

 

14.7 Sprzeciw, art. 21 RODO

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących użytkownika danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych na podstawie równoważenia interesów) RODO.

 

Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

 

W razie wniesienia sprzeciwu dane osobowe nie są dłużej przetwarzane, chyba że wykażemy pilne z punktu widzenia ochrony powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad interesami, prawami i swobodami Użytkownika lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń.

 

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką bezpośrednią reklamą. Jeżeli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane do tych celów.

 

Ponadto Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez nas dla celów badań naukowych, historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

 

14.8 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

14.9 Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 


15. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to przewidziane przepisami prawa, które obowiązują naszą firmę.

 

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli upłynie okres przechowywania, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

 


16. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do jej rozpoczęcia.

 


17. Aktualność i zmiana oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i obowiązuje od września 2023 r.

 

Ze względu na dalszy rozwój naszej witryny internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub regulacyjne, może być konieczna zmiana Polityki prywatności. Aktualną Politykę prywatności można przeczytać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej „https://www.hase-piecekominkowe.pl/polityka-prywatności”.

 

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu oprogramowania do ochrony danych: TÜV SÜD DSMS.